۱۳۹۰ خرداد ۷, شنبه

حقوق اقوام و ملیت ها در ایران

کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد
ماده اول
1- تمام ملتها حق خودمختاری دارند. بواسطه این حق، آنها وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و توسعه فرهنگی خود را آزادانه تعیین میکنند.
2- تمام ملتها میتوانند برای اهداف خود، بدون لطمه زدن به تعهدات ناشی از همکاریهای اقتصادی بین المللی که بر مبنای اصول سود متقابل و حقوق بین المللی، آزادانه (منعقد شده است) ثروتها و منابع طبیعی شان را مصرف نمایند. در هیچ موردی نمی توان ملتی را از وسایل امرار معاش خود محروم نمود.
3- دولتهای عضو این میثاق، از جمله دولتهای مسئول اداره کشورهای مستعمره و تحت قیمومیت، باید در تحقق حق خودمختاری و احترام به این حق، طبق مقررات منشور ملل متحد، سرعت بخشند.

حقوق اقوام و ملیت ها در ایران
فراخوان
سخنرانی، بحث وگفتگو درپالتاک 

 سخنرانان وموضوع سخنرانی:
دکتر گلمراد مرادی:  محقق و نويسنده و عضو کانون نويسندگان و انجمن قلم ايران در تبعيد
آیا ما ایران چند ملیتی را برسمیت می شناسیم؟
حمید حمیدی: پژوهشگر و کنشگر حقوق بشر
اقوام و ملل از منظر حقوق بشر
 مکان: پالتاک
Paltalk:
Social Issues and Politics
Human Rights
Kanoon Defa az Hoqoq Bashar dar Iran Iran
  
زمان:  شنبه 18 یونی ساعت 19 به وقت اروپای مرکزی

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر