۱۳۹۲ فروردین ۱۸, یکشنبه

"نگاە هفتە" بە نقض حقوق بشر در مناطق کُردنشین ایران

آژانس خبر رسانی کُردپا بە منظور پوشش هر چە مطلوبتر نقض حقوق بشر در مناطق کُردنشین ایران در نظر دارد هر دوهفتە یکبار گزارشی را تحت عنوان "نگاە هفتە" بە مسائل نقض حقوق شهرواندان کُرد را منتشر نماید.
در اوایل اسفند ماە سال ٩١، دهها تن از شهروندان کُرد در شهرهای مختلف کردستان، توسط نیروهای امنیتی حکومت اسلامی ایران بازداشت شدند. برخی از این افراد با تودیع وثیقە آزاد شدند ولی بعد از گذشت نزدیک بە ١ماە هنوز از سرنوشت تعدادی از این زندانیان اطلاعی در دست نیست.طبق گزارشهای ارسالی از یک منبع محلی بە کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران نیروهای ادارەی اطلاعات شهر ارومیە مرکز استان آذربایجان غربی در اسفندماە سال گذشتە اقدام بە بازداشت دە تن از شهروندان کُرد و آذری در این شهر کردەاند و منزل بازداشت شدگان نیز توسط نیروهای امنیتی مورد تفتیش قرار گرفتە است.

بە گفتە همین منبع این افراد بە اتهام همکاری با احزاب کُرد اپوزسیون حکومت اسلامی ایران بازداشت شدهاند و هماکنون در بندهای مختلف و از جمله بند زندانیان جرائم خطرناک این زندان نگهداری میشوند.

منبع یادشده هویت شهروندان کُرد و آذری را  بهروز و حسن بروکانلو فرزند محمد، حسن اسدی فرزند بکر، میرهادی موسوی (شهروندآذری)، امیر حسن بهروز فرزند حمید، افشین میرزایی فرزند حمید، عزیز دالای میلان، فرزاد سلامت فرزند فارس، عبدالسلام بهاور فرزند سلیمان و خسرو بدوی عنوان کرد.

همچنین طی دو هفتەی گذشته،  دو برادر به  نامهای فارق و هژار(فرزاد) سامانی کهتوسط نیروهای امنیتی در مهاباد بازداشت شده بودند به زندان مرکزی مهاباد منتقل شدهاند. مسعود و خسرو کُردپور دو برادر دیگر بازداشتی کرد به بازداشتگاه ستاد خبری اداره اطلاعات شهر ارومیه منتقل شده اند.  همچنین خدررسول مروت دیگر بازداشتی کُرد از بازداشتگاه ادارهاطلاعات مهاباد به بازداشتگاه ستاد خبری ادارهاطلاعات ارومیه منتقل شده است.

در خصوص بازداشتیهای یاد شدە مقامات امنیتی ایران تا کنون هیچ اطلاعی را در در اختیار رسانەها و خانوادەهای این افراد قرار ندادەاند و در طی مدت بازداشت موقت از حق داشتن وکیل نیز محروم هستند.

در ادامەی بازداشتهای شهروندان کُرد، یک شهروند کُرد دیگر اهل روستای "گلین" از توابع شهرستان سنندج بە نام "اقبال رحمتی" ٢١سالە، فرزند "عبدول" توسط دادگاە انقلاب این شهر بە ٦ ماە حکم تعزیزی محکوم شد.

بە گزارش آژانس خبری کُردپا، هنوز از اتهام و علت دستگیری این شهروند هیچ اطلاعی در دست نیست و هم اکنون در زندان دیزل آباد کرمانشاە در حال سپری نمودن حکم صادرە میباشد.

بررسی موراد حقوقی نقض شده در این گزارش:

- بند ۱ ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی:  هرکس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کس را نمیتوان خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد.

- ماده ۹۲ کنوانسیون حقوق زندانیان:  زندانی محاکمه نشده باید اجازه داشته باشد بلافاصله خانواده خود را از بازداشت، مراحل محاکمه و از احوال خود مطلع کند. همچنین تمام امکانات مناسب برای برقراری ارتباط با خانواده و دوستان و نیز ملاقات حضوری، با نظارت و با در نظر گرفتن مقررات زندان و حفظ امنیت و نظم زندان، میبایست برای وی مهیا باشد. 

- ماده ۱۸۰ آئین‎نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور: کلیه محکومان و متهمان تحت نظارت کامل و طبق مقررات این آیین‏نامه مجاز به داشتن ارتباط با بستگان و آشنایان خود می‏باشند و این ارتباط بوسیله ملاقات و مکاتبه‏ها انجام می‏پذیرد.

شیرکو معارفی زندانی سیاسی محکوم بە اعدام همچنان در بلاتکلیفی بە سر میبرد
11883.jpg
شیرکو معارفی ، زندانی سیاسی محکوم بە اعدام
پروندەی این زندانی سیاسی محکوم بە اعدام بعد از گذشت بیش از یک سال از توقف اجرای اعدام همچنان در کمیسیون عفو بخشودگی سنندج بلاتکلیف میباشد.

به گزارش وب سایت کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی و به نقل از یکی از اعضای خانوادهی معارفی، علیرغم وعدههای مسئولین مبنی بر لغو اعدام "شیرکو" و تعدیل این حکم به حبس اما تاکنون هیچ تغییری در پروندهی وی حاصل نشده است و همچنان با حکم اعدام به سر میبرد.

شیرکو معارفی، زندانی سیاسی کُرد در نهم مهرماه سال ۱۳۸۷ در میان مرز ایران و عراق، در حالی که قصد داشت از کردستان عراق به ایران بازگردد، بازداشت شد و در دهم آبانماە همان سال بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت اسلامی ایران بە اعدام محکوم شد.

در ادامەی فشار بر دانشجویان کُرد یک دانشجوی دیگر دانشگاە پیام نور ارومیە مجبور بە ترک ایران شد
11882.jpg
بنابه گزارش آژانس خبررسانی کُردپا، مسئولان حراست دانشگاه پیامنور ارومیه دانشجویان کُرد را تهدید کردند که در صورت عدم همکاری با نهادهای امنیتی این شهر، از دانشگاه اخراج و زندانی خواهند شد.

مسئولان حراست دانشگاه پیام نور ارومیه تاکنون شماری از دانشجویان کُرد این دانشگاه را به همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت اسلامی متهم کردهاند.

این در حالی است که دانشجویان کُرد، این اتهامات را رد کرده و آن را اقدامی در جهت هر چه بیشتر امنیتی کردن دانشگاههای کُردستان و ایجاد محدودیت برای دانشجویان کُرد قلمداد میکنند.

فشار حراست دانشگاه پیام نور ارومیه تاکنون موجب ترک تحصیل چندین دانشجوی کُرد از جمله "امید عبدی" دانشجوی رشتهی "فیزیک هستهای این دانشگاه شده است.

این دانشجوی کُرد هماکنون در خارج از کشور بسر می برد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر