۱۳۹۲ فروردین ۱۸, یکشنبه

ضرورت پشتیبانی فعال از زندانیان سیاسی و مبارزه علیه اعدام

آژانس کُردپا: کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، بیانیهای مبنی بر ضرورت حمایت و پشتیبانی فعال از زندانیان سیاسی و مبارزه علیه حکم اعدام صادر کردند.
در این بیانیه ضمن اشاره به اسامی تعدادی از زندانیان سیاسی کُرد محکوم به اعدام، خواهان توقف فوری حکم اعدامهای سیاسی در ایران شده و این اعدام ها را اقدام علیه وحدت ملی و علیه حیثیت و شأن تمام مردم ایران و بخصوص مردم کُردستان دانسته دربارهی تأثیر بسیار مخرب آن بر شرایط سیاسی و انباشتن خشم و نفرت در جامعه هشدار دادهاند.نسخهای از متن کامل این بیانیه که در اختیار آژانس خبررسانی کُردپا قرار گرفته، عیناً در پیآید.
اعمال فشار بر زندانیان سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی شدت گرفته است و در همان حال هر روز اخبار جدیدی از مقاومت زندانیان مبارز و اعتراضات در داخل و خارج کشور منتشر میشود. 

تمام تلاش نهادهای امنیتی در تشدید فشار بر این زندانیان در عین حال برای تضعیف و به خیال خود درهم شکستن اين مبارزهی گسترده اجتماعی است. دامنهی وسیع بشتیبانی از زندانیان سیاسی و همدردی با خانوادههای آنها، روحیهی رزمندهی خود زندانیان و استیصال شکنجهگران و مقامات رژیم را نشان میدهد.

 فشارها و رفتارهای ضد انسانی که این روزها علیه زندانیان و بهویژه زندانیان سیاسی در زندانهای رژیم جمهوری اسلامی اعمال میشود سیاستی است که از همان ابتدای سرکار آمدن رژیم جمهوری  اسلامی تاکنون علیه زندانیان سیاسی اعمال شده است.

مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و لغو اعدام، که ابتدایترین خواست کل مردم میباشد، تا هم اکنون ثمرات زیادی داشته است. در نتیجهی این مبارزات اکنون دهها سایت و تشکل مدنی و علنی به دفاع از زندانیان سیاسی میپردازند. امروز خواست "لغو مجازات اعدام" در کنار خواست آزادی زندانیان سیاسی به یک مطالبهی اولیه مبارزات آزادیخواهانه در ایران تبدیل شده است.

با وجود اینکه طی ماههای گذشته حکم اعدام چند تن از زندانیان سیاسی کُرد نقض شده است، اما هنوز بیش از بیست زندانی سیاسی دیگر در انتظار اعدام به سر میبرند.

"علی و رزگار افشاری، حبیبالله گلپریپور، زانیار و لقمان مرادی" چهار تن از تعداد زندانیان سیاسی کُرد هستند که برایشان حکم اعدام صادر شده و این احکام از سوی دادگاه تجدید نظر یا دیوان عالی کشور تأیید نیز شده است.

اعدامهای سیاسی در کُردستان، تنها به تاریخ سیاسی ایران معاصر و استقرار حکومت جمهوری اسلامی محدود نمیشود اما بیشترین تعداد اعدامها در این دوره بوده است، نخستین اعدامهای کُردستان در این دوران باز میگردد به ۵ شهریور ۱۳۵۸. پس از آن و تنها تا سال ۱۳۷۰، ۸۳۲ نفر در کُردستان تیرباران شدند.

امروز پس از گذشت سه دهه از اسقرار حکومت جمهوری اسلامی در ایران، سیاست دولت مردان در کُردستان همچنان اعدام است. 

اسامی فعالان کُرد محکوم به اعدام به شرح زیر است:
1ـ حبيب الله لطيفی ۲ـ رشيد آخکندی ۳ـ مصطفی سليمی ۴ـ شيرکو معارفی ٥ ـ سمکو خورشيدی ۶ـسيروان نژاوی ۷ـ ابراهيم عيسيپور ٨ ـ رزگار (حبيب) افشاری ۹ـ علی افشاری ۱۰ـ حبيب الله گلپری پور ۱۱ـ زانيار مرادی ۱۲ـ لقمان مرادی ۱۳ـ هوشنگ رضايی ۱۴ـ رضا اسماعيلی ۱۵ـ بهروز آلخانی ۱۶ـ سيد سامی حسينی ۱۷ ـ سيد جمال محمدی ۱۸ ـ بختيار معماری ١٩ ـ منصور آروند ۲۰ ـ سامان نسيم

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی بر این باور است که :

اعدام جنایتی است که با آگاهی صورت میگیرد. .حکومت ايران اعدام را به مثابهی اهرم کنترل و فشار در جامعه اعمال میکند و به اشکال مختلف شهروندان ایرانی را به قتل میرساند. نه تنها بسیاری از زندانیان سیاسی و کودکان در خطر مرگ قرار دارند بلکه افراد عادی نیز از ماجراجوییهای نیروهای انتظامی و بسيج ایران در امان نیستند.اعدامهای بدون دلیل , اعدامهای شتابزده و اعدام های خیابانی در ایران روز به روز شدت میگیرد.

ما خواهان توقف بلادرنگ اعدام های سیاسی هستیم. ما این اعدام ها را اقدام علیه وحدت ملی و علیه حیثیت و شأن تمام مردم ایران و بخصوص مردم کُردستان میدانیم. اعدام های سیاسی برای تولید ترس و وحشت عمومی در تمام ایران و بخصوص مناطق کُردنشین است. ما صدور حکم اعدام را ترویج و تشویق خشونت میشناسیم و دربارهی تأثیر بسیار مخرب آن بر شرایط سیاسی و انباشتن خشم و نفرت در جامعه هشدار میدهیم.اعدام سیاسی یعنی ویران گری زمینه های همزیستی گروه های اجتماعی.

ما از هیچ کوششی برای توقف بلادرنگ ماشین اعدام فرو گزار نخواهیم کرد. اعتراض به اعدام یک وظیفه ملی است.

ما خواهان اجرای عدالت و خواهان دادگاهی مجدد این عزیزان که بیگناه و در دادگاههای غیرعلنی و بدون حضور هیأت منصفه محاکمه شده که برایشان حکم اعدام صادر شده و این احکام از سوی دادگاه تجدید نظر یا دیوان عالی کشور تأیید نیز شده است. و همان گونه که روزبهروز بر آمار فعالین کُرد محکوم به اعدام افزوده میشود و دستگاه قضایی و امنیتی رژیم جمهوری اسلامی در پی اعدام یکایک این فعالین میباشد بر این اساس مداخه مؤثر و حمایت تمامی انسانهای آزاده و مجامع بین المللی در مقطع حساس کنونی از زندانیان سیاسی و مدنی کُرد ،مانع از وقوع هر فاجعه و تراژدی دیگری میباشد.


ستاد مرکزی کمپین دفاع از زندانیان سیاسی  ضمن انتشار این لیست که اعلام میدارد به دلیل اینکه اعضای این کمپین بیشتر کُرد بوده و ساکن شهرهای کُردستان ایران ، به همین دلیل توان فعالیت و جمع آوری لیست کامل از کل زندانیان سیاسی در کل ایران امکان پذیر نبوده و از این رو از همهی مردم و خانوادهی زندانیان سیاسی میخواهد که هر گونه اطلاعات تکمیلی از جزئیات زندانیان سیاسی محکوم به اعدام دارند را به این آدرس بفرستند.

( kampain82@yahoo.com ) 

http://kampain.info/mer.php?id=54

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر