۱۳۹۱ اسفند ۲۸, دوشنبه

اعتصاب غذای یک زن زندانی سیاسی

بنا بە گزارشات رسیدە از ایران ، یک زندانی زن بە نام مریم مقدسی اهل شهرستان نقده کە بە اتهام فعالیت و تبلیغ علیە نظام و همکاری با یکی از احزاب معارض جمهوری اسلامی ایران دراردیبهشت ماه سال 1389 دستگیر و بە 9 سال زندان محکوم شدە بود اکنون در سومین روز اعتصاب غذای خود بسر میبرد .
لازم بە ذکر است کە مریم مقدسی در سال 1389 و پس از اعدام زندانی سیاسی کرد فرزاد کمانگر و تنی چند از فعالین سیاسی کە منجر بە اعتصابات گستردە درایران و بخصوص شهرهای کرد نشین شدە بود بازداشت و بە اتهامات ذکر شدە محکوم شدە بود . این زندانی زن دلیل اعتصاب خود را وضعیت اسفناک زندان اوین بخصوص بند زنان این زندان از لحاظ بهداشتی و نیز بی توجهی مسئولین زندان بە بیماری نارسایی کلیوی خود اعلام کردە است.
گزارش ارسالی از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر